< VERDENSMÅLENE < ET UDPLUK

læs mere ved at klikke på målet
Mål 3

Dine medarbejders trivsel, er fokuspunktet i mål 3.

Trivsel på arbejdspladsen, mulighed for opkvalificering, mulighed for at gøre en forskel og have et psykologisk ejerskab af virksomheden. Det er nogle af de ord der fæstes ved mål 3.

Ryge- og alkohol forbud, motion, sund kost og ergonomiske vejledning til de der sidder meget.

Nationalt skal vi sætte fokus på hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes og KOL.

Smitsomme sygdomme som vi bringer med os hjem fra ferierejser fra fremmede himmelstrøg, er ligeledes i søgelyset.

Nationalt skal vi også sætte ind mod luftforurening fra transportsektoren, og  sikkerhedsmæssigt skal vi have fokus på trafikdræbte, som på verdensplan udgør ca. 1,25 millioner dræbte mennesker pr år.

Delmål 3.1

REDUCÉR MØDREDØDELIGHEDEN

I 2030 skal vi have reduceret mødredødeligheden, så færre end 70 gravide kvinder dør pr. 100.000 levendefødte børn.

Delmål 3.2

RED ALLE BØRN UNDER FEM ÅR FRA AT DØ, HVIS DET KAN FORHINDRES

Inden 2030 skal vi gøre en ende på de dødsfald blandt nyfødte og børn under fem år, der kan forebygges. Alle lande skal mindst sigte mod at reducere dødeligheden blandt nyfødte til 12 børn pr. 1000 levendefødte, og dødeligheden blandt børn under fem år til højst 25 pr. 1000 levende fødsler.

Delmål 3.3

BEKÆMP SMITSOMME SYGDOMME

Vi skal stoppe epidemierne af aids, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske sygdomme inden 2030. Samtidig skal vi bekæmpe hepatitis, vandbårne sygdomme og andre smitsomme sygdomme.

Delmål 3.4

RED FLERE FRA AT DØ AF IKKE-SMITSOMME SYGDOMME, OG STYRK MENTAL SUNDHED

Inden 2030 skal vi reducere andelen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel, via forebyggelse og behandling. Vi skal også fremme mental sundhed og velvære.

Delmål 3.5

FOREBYG OG BEHANDL STOF- OG ALKOHOLMISBRUG

Vi skal styrke forebyggelsen og behandlingen af stofmisbrug, herunder narkotiske stoffer og skadelig brug af alkohol.

Delmål 3.6

NEDBRING ANTALLET AF DRÆBTE OG SÅREDE I TRAFIKKEN

Inden 2020 skal vi på verdensplan halvere antallet af døde og sårede på grund af trafikuheld.

Delmål 3.7

GIV ALLE ADGANG TIL SEKSUEL SUNDHED OG FAMILIEPLANLÆGNING

I 2030 skal der være universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, heriblandt familieplanlægning, oplysning og uddannelse. Reproduktiv sundhed skal integreres i nationale strategier og programmer.

Delmål 3.8

GIV ALLE ADGANG TIL LÆGEHJÆLP

Vi skal opnå universel sundhedsdækning, herunder finansiel risikobeskyttelse og adgang til grundlæggende kvalitets- og sundhedsydelser. Alle mennesker skal også have adgang til sikker og effektiv kvalitetsmedicin, og vaccine til en overkommelig pris.

Delmål 3.9

REDUCER SYGDOM OG DØDSFALD PÅ GRUND AF KEMIKALIER OG FORURENING

Inden 2030 skal vi væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord.

Delmål 3.a

IMPLEMENTER WHO’S RAMMEKONVENTION OM TOBAKSKONTROL

Vi skal styrke implementeringen af Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol i alle lande, som det er passende.

Delmål 3.b

STØT UDVIKLING AF VACCINER OG MEDICIN, SOM ALLE HAR RÅD TIL

Vi skal støtte forskning og udvikling af vacciner og medicin mod de sygdomme, der primært rammer udviklingslandene – både smitbare og ikke-smitbare sygdomme. Der skal være adgang til essentiel medicin og vaccine til en overkommelig pris, i overensstemmelse med Doha-erklæringen om TRIPs og folkesundhed. Erklæringen bekræfter udviklingslandenes ret til at bruge alle bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede, intellektuelle ejendomsrettigheder fuldt ud til at beskytte folkesundheden og give alle adgang til medicin.

Delmål 3.c

ØG FINANSIERINGEN AF SUNDHEDSYDELSER I UDVIKLINGSLANDENE

Vi skal forøge finansieringen af sundhed betydeligt, herunder rekruttering, opkvalificering, træning og fastholdelse af sundhedspersonalet i udviklingslandene. Især i de mindst udviklede lande og i små østater.

Mål 9

Industri, innovation og infrastruktur.

Kan du se din virksomhed bidrage med at gøre vores samfund bæredygtigt?  Vil du og din virksomhed være med til at skabe hurtigere transporter, bedre veje eller luftveje til erhvervsdronerne, bedre jernbaner og bedre internet såvel mobilt som landbaseret? Alt det, der skal til, for at få bundet hele verden endnu tættere sammen.  Vil du og din virksomhed være med til at bygge international samhandel op på bæredygtige forudsætninger og skabe ny økonomi? Ønsker du og din virksomhed at være medvirkende til at skabe en ny økonomi omkring køb og salg af informationer og data, som er det marked, der vokser hurtigst?

Delmål 9.1

Der skal udvikles god kvalitet, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur. Dette for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelige trivsel, med fokus på fornuftig og lige adgang for alle.

Delmål 9.2

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Delmål 9.3

Små og mellemstore virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

Delmål 9.4

Inden 2030, skal infrastrukturen og eftermonteringsindustrien opgraderes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Delmål 9.5

Videnskabelig forskning skal udvides og den teknologisk kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030, at fremme innovation og væsentlig forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

Delmål 9.a

Facilitere en bæredygtig og robust infrastrukturudvikling i udviklingslandene gennem øget økonomisk, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet, og små østater under udvikling.

Delmål 9.b

Støtte national teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande, bl.a. ved at sikre et gunstigt politisk miljø for eksempelvis industriel diversificering og højere merværdi for varer.

Delmål 9.c

Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt, og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris inden 2020, i de mindst udviklede lande.

Mål 12

Kan din virksomhed være med til at nedsætte overproduktion, producere mindre CO2 og udskille mindre giftstoffer i vores vandløb?  Vi overproducerer en lang række produkter, fra madvarer til engangsemballage. Kan vi nedsætte behovet for transport og sortere affald så meget af det kan genanvendes? Kan vi filtrere kemi og farlige spildprodukter eller helt udskifte de produkter?

Allerede nu har Tasso vist vejen som den virksomhed, der har formået at tjene penge på deres spildprodukter. De sorterer overskydende materialer til genbrug, på en sådan måde at det har givet mærkbart plus på bundlinjen. (kan du dokumentere/ eksemplificere det?)

Delmål 12.1

Vi skal gennemføre 10 års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion. Her skal de udviklede lande gå forrest.

Delmål 12.2

Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og håndterer naturressourcer bæredygtigt.

 

Delmål 12.3

Halver det globale madspild pr person.

Vi skal reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af høst og afgrøder.

 

Delmål 12.4

Inden 2020 skal vi håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssig fornuftig måde i hele produktets levetid. Udslippet af disse stoffer til luften, vandet og jorden skal nedbringes i betydelig grad, for at minimere skaderne på menneskers helbred og miljø. Dette skal ske i overensstemmelse med de internationale vedtagne rammebestemmelser. 

Delmål 12.5

Reducer affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

 

Delmål 12.6

Opmuntre virksomheder, til at arbejde bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus. Markedsføring af målopfyldelse. 

Delmål 12.7

Vi skal fremme bæredygtige muligheder for offentligt indkøb i overensstemmelse med nationale politiske beslutninger.

 

Delmål 12.8

Inden 2030 skal vi sikre, at mennesker i Danmark har den relevante viden og oplysning for at fremme bæredygtig udvikling og kunne leve deres live i harmoni med naturen. 

Delmål 12.a

Støt udviklingslandenes kapacitet til bæredygtigt forbrug og produktion

 

Delmål 12.b

Vi skal udvikle og implementere redskaber til at få overblik over effekterne af bæredygtig turisme, der skaber positiv fokus på lokal kultur og produktion samt skaber jobmuligheder. 

Delmål 12.c

Fjern skævheder i markedet, der skaber spild af ressourcer.

Vi skal gentænke de ineffektive støtteordninger til fossile brændsler, fordi de opfordrer til ressourcespild. Det skal ske ved at fjerne skæv-vridninger i markedet i overensstemmelse med nationale omstændigheder. Man kan bl.a. ved at omlægge beskatning og udfase de skadelige støtteordninger på en måde, der afspejler deres påvirkning af miljøet. Her skal vi samtidigt tage hensyn til udviklingslandenes tilstand og specifikke behov, og vi skal minimere de mulige negative påvirkninger af disse landes udvikling. Dette på en måde, der beskytter de fattige og berørte samfund.

Mål 13

Klimaindsats

Ser du din virksomhed som redningen for de vandmasser og storme, som vi allerede kan mærke er forandret?  Eller kan du støtte op om at nedbringe CO2 ved enten at plante skov eller ændre produktionen?   Vi skal forebygge og forberede os på varmere tilstande, mere vand, hårdere blæst og krav om at udlede mindre CO2. Klimakonsulenten kan hjælpe dig med at finde dine muligheder og finde frem til, hvordan det også kan ses på bundlinjen.

Klimaaftalen fra Paris 2015 blev af mange eksperter kaldt et vigtigt skridt i den rigtige retning. En aftale i sig selv, er dog ikke nok til at løse problemet. Vi skal udlede langt færre drivhusgasser, end aftalen lægger op til, hvis vi vil undgå de mest katastrofale konsekvenser af den globale opvarmning. Derfor er det meningen, at aftalen skal styrkes løbende, så verden udleder mindre og mindre CO2. Dette kommer til at kræve en hurtigere omstilling af den globale økonomi, end der nogensinde er set før, og udfordringen er enorm.

Delmål 13.1

Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.

Delmål 13.2

Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

Delmål 13.3

Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

Delmål 13.a

Indfri de udviklende landes forpligtelse til- som underskrivere af FN´s rammekonvention om klimaændringer- i fællesskab at indfri målet om at mobiliserer 100 mia. USD årligt for alle kilder inden 2020. Dette for at imødekomme udviklingslandenes behov for meningsfulde  modvirkningstiltag og gennemskuelighed ved gennemførelse og fuld igangsættelse af Den Grønne Klimafond via dens kapitalgrundlag snarest muligt. 

Delmål 13.b

Fremme mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer i de mindst udviklede lande og små østater, og med fokus på kvinder, de unge samt lokale og marginaliserede samfund.